Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivämäärä 22.02.2020.

1 Rekisterinpitäjä

Jyväskylä Big Band ry

Y-tunnus: 1063301-2


c/o Henriika Steidel-Luoto

Parkinperä 4 B 15

40740 Jyväskylä

2 Rekisterin nimi

Jyväskylä Big Band ry:n markkinointi- ja asiakasrekisteri

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henriika Steidel-Luoto
jbbtuottaja@gmail.com
+358 40 411 3514

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja säilytysaika

Rekisterin tarkoitus on Jyväskylä Big Band ry:n yleinen markkinointiviestintä ja asiakkuuteen liittyvä viestintä. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää tietoa Jyväskylä Big Band ry:n ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti palvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi, maksuvalvontaan, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin tarkoituksiin. Palvelun toteuttamisessa Jyväskylä Big Band ry voi käyttää kolmansia osapuolia.

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

6 Tietolähteet

Rekisterissä oleva henkilö on joko

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

7 Tietojen luovutus ja siirto

Käyttäjien tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille, sähköisiin palveluihin palvelun toteuttamisen kannalta välttämättömiä toimintoja varten. Käyttäjien tietoja luovuttaessa yhteistyökumppanit velvoitetaan aina noudattamaan salassapitovelvoitetta.


8 Rekisterin suojaus

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. Pääsy tietoihin on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Käyttöoikeus myönnetään vain salassapitovelvollisille ja rekisterin käyttämiseen perehdytetyille henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy.

Kaikki tietoja vastaanottavat yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan yleistä tietosuoja-asetusta, tai Privacy Shield -sääntelyä Yhdysvalloissa. Tiedonsäilytys tehdään salattuna ja sen käsittely edellyttää henkilökohtaisia tunnuksia.

Henkilötiedot poistetaan rekistereistä käyttäjän pyydettyä, heti kun tämä on mahdollista.


9 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tässä kohdassa mainitut oikeudet. Alla mainittuja oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa allekirjoitettuna rekisterin pitäjälle:

Jyväskylä Big Band ry

Y-tunnus: 1063301-2


c/o Henriika Steidel-Luoto

Parkinperä 4 B 15

40740 Jyväskylä

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstään saada Tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaiset tiedot häntä koskevista henkilötiedoista, joita rekisterinpitäjä käsittelee.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Tarvittaessa rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla rekisterinpitäjälle tätä koskevan lisäselvityksen.

Oikeus tietojen poistamiseen

Mikäli henkilötietoja ei tarvita tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuun tarkoitukseen, rekisteröity on peruuttanut suostumuksen, johon tietojen käsittely on perustunut, tai rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti, on rekisteröidyllä oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua rekisteristä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkemmin nimetyissä tapauksissa.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on ensisijaisesti tietosuojavaltuutettu.

10 Evästeet

Jklbb.fi-sivuilla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi.

Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä muun muassa  käytetään helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla.

Evästeet eivät levitä viruksia tai muita haittaohjelmia, koska ne ovat passiivisia tiedostoja. Sivustolla käytetään kahta erilaista evästetyyppiä: pysyvät evästeet ja väliaikaiset evästeet:

  1. Pysyvät evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan tietokoneellesi.
  2. Väliaikainen eväste tallennetaan tietokoneelle vain siksi ajaksi, kun käytät verkkosivua.

Jos haluat välttää evästeiden käytön voit määrittää selaimesi asetukset niin, että evästeitä ei ladata tietokoneeseen. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.


11 Rekisteriselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa rekisteriselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.